تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران

 تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران

لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. لايحه مزبور در کميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و پس از اعمال نظرات به صحن علني مجلس ارائه گرديد ولي پس از تصويب 6 ماده از آن به تقاضاي دولت به دليل اجراي سياست تثبيت قيمت ها و مشکلات اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، دولت لايحه مربوطه را از مجلس شوراي اسلامي پس گرفت. در سال 1370 دپارتمان امور مالي صندوق بين المللي پول نيز، اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده را توصيه نمود. با توجه به احساس نياز و نظرات کارشناسان و متخصصين داخلي و بين المللي در رابطه با برقراري چنين نظام مالياتي، برنامه استقرار اين نظام مالياتي در اواخر دهه 1370 مجددا در دستور کار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفت و نهايتا لايحه مربوطه تدوين و پس از سير طولاني خود در شهريور 1381 به تصويب هيات وزيران رسيد و در مهر ماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و نهايتا در ارديبهشت ماه سال 1387 به تصويب مجلس رسيد. اين قانون در تاريخ 1/7/1387 به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال در کشور به اجرا درآمد

 

ارزش افزوده چيست؟

اگر بخواهيم ارزش افزوده را به زبان ساده بيان کنيم، ارزش افزوده عبارت است از مابه التفاوت ستاده و داده. به عبارت ساده تر و در عمل، ارزش افزوده يعني: فروش منهاي خريد. (خريد- فروش= ارزش افزوده) يا به عبارت ديگر: ارزش افزوده کالا و خدمات خريداري شده- ارزش افزوده کالا و خدمات عرضه شده = ارزش افزوده براي تبيين موضوع به مثال زير دقت کنيد: يک کارگاه کفاشي را در نظر بگيريد که اقدام به توليد کفش مي کند. اين کارگاه براي توليد يک جفت کفش احتياج به مواد اوليه به شرح زير دارد که هر کدام را به قيمت هايي که در فهرست زير آمده است، خريداري مي نمايد: 1- چرم رويه: 35000 ريال 2- کفي کفش: 25000 ريال 3- ميخ کفاشي: 10000 ريال 4- چسب کفاشي: 8000 ريال 5- نخ کفاشي: 5000 ريال بنابراين مجموع خريد اين کارگاه کفاشي براي توليد يک جفت کفش 83000 ريال مي باشد. بعد از انجام يک سري عمليات بر روي مواد اوليه خريداري شده، يک جفت کفش توليد مي گردد. توليد کننده کفش، يک جفت کفش را به قيمت 120000ريال مي فروشد. با توجه به تعريف ماليات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده ايجاد شده توسط توليد کننده کفش عبارت خواهد بود از:

37000 = 83000 – 120000 = ارزش افزوده    خريد – فروش = ارزش افزوده

مالیات بر درآمد اجاره

 مالیات بر درآمد اجاره های املاک نسبت به عین و منفعت می توانند دارای حقوقی باشند.اگرعین بصورت موقت واگذارگردد، به آن حق اجاره می گوئیم . واگربه صورت دائم باشد آنرا نقل و انتقال دائمی گویند. اگرمنفعت به صورت واگذاری دائمی باشد به آن واگذاری سرقفلی می گویند واگربصورت موقت واگذارگردد اجاره گفته می شود.

تعریف :درآمداشخاص حقیقی وحقوقی ناشی ازواگذاری حقوق نسبت به املاک واقع درایران مشمول مالیات است .
مبانی تعیین مالیات املاک :
مال الاجاره از روی سند رسمی تنظیم می گردد.درصورتیکه این سند وجود نداشت ماخذ محاسبه مالیات ارزش جاری است که توسط کمیسیون تقویم املاک سالانه مشخص می گردد. درصورت عدم وجود ارزش معاملاتی املاک مشاور و برآورد اداره امورمالیاتی ملاک عمل خواهدبود.
نرخ مالیاتی :
اگر موجر شخصیت حقیقی باشد نرخ مالیاتی آن مبتنی برجدول ماده 131است .اگر موجرشخصیت حقوقی باشد نرخ محاسبه مالیات بردرآمداجاره املاک 25% است .
نحوة پرداخت مالیات بردرآمد اجاره :
1-اظهارنامه :
صاحبان درآمد اجاره مکفلند تا پایان تیرماه اظهارنامة مالیات بردرآمد اجارة املاک خود را به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
2-اگرمستاجر شخص حقوقی باشد:
هنگام پرداخت اجاره بها مکلفند مالیات متعلق را براساس قانون کسر و ظرف مدت ده روز به ادارة امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند.
3-اقدام اداره مالیاتی :
دراینصورت گروه رسیدگی مکلف است مالیات مورد نظر را تشخیص دهد.

 

مالیات بر درآمد اجاره های املاک

نکات:
25%دریافتی های موجر بعنوان استهلاک حساب شده وما به التفاوت آن بعنوان درآمد مشمول مالیات بر اجاره محاسبه می گردد.
چنانچه مورد اجاره بیش از یک نفرباشد پس ازکسر25% استهلاک نسبت به سهم الشرکه هر مالک باید مالیات مشخص گردد.
مالکان مجتمع ها ی مسکونی بیش از 3 واحد اجاری که بارعایت الگوی مصرف پرداخته شده باشد.درطول مدت اجاره از مالیات بردرآمدهای اجاره املاک معاف هستند.
درآمد هر شخص ناشی ازاجارة واحد مسکونی درتهران جمعا 150 مترمربع ودرشهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف است .
درصورتیکه ماشین آلات ،تجهیزات مبنای اجاره باشد نرخ مالیاتی آن 5% است وکارفرما مکلف به کسرمالیات است.
درآمداجارة زمینهای کشاورزی مشمول مالیات بردرآمداجاره است .
محل سکونت ،پدر،مادر،همسر،فرزند،اجداد وافراد تحت تکفل اجاری تلقی نمی گردد مگراینکه ثابت گردد اجاره دریافت می شود.
شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد، تا میزان معافیت مالیاتی ماهانه ازدرآمد مشمول مالیات سالانه اوکسر می گردد. مشمولان طرح بایداظهارنامه مخصوص ارائه دهند.
ملک مورداستفاده غیر مالک اجاری است مگراینکه ازطرفین کتبا اعلام گرددکه دراین صورت حقوقی است .واگذاری مالی به غیر،استفاده رایگان است ومشمول مالیات بردرآمد اتفاقی است .

سه فرض مهم در حسابداری

 

فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری میباشد ، زیرا این فرض بین واحد تجاری مالکیت آن مرزی قائل میشود . برای مقاصد حسابداری و گزارشهای مالی هر موسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که میتواند دارایی تحصیل نموده ، بدهی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید .برمبنای این فرض ، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث ، جزء منابع و تعهدات واحد تجاری محسوب نمیگردد اگر چه در شرکتهایی تضامنی و موسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا موسسه مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن میباشد ام ازا نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران اینگونه موسسات میتوانند طلب خود را از داراییهای موسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند.

فرض تداوم فعالیت

در حسابداری مالی فرض بر این است که یک واحد تجاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه میدهد . به عبارت دیگر ؛ فرض براین است که واحد تجاری ، در آینده قابل پیش‌بینی به عملیات خود ادامه میدهد . فرض تداوم فعالیت ، توسط کمتیه استاندارد های حسابداری مالی به شرح زیر تعریف شده است : (فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است ، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد ، به بیانی دیگر ؛ فرض میشود که نه قصد بر این استکه واحد تجاری منحل یا عملیات آن به طور قابل ملاحظه کاهش داده میشود و نه ضرورت این کار احساس میشود)

فرض دوره مالی

همان طور که در بالا اشاره شد، نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه ، یعنی خاتمه عملیات آن می توان تعیین کرد . از طرف دیگر ، بستانکاران ، اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمی توانند تا تاریخ انحلال ، از نتایج آن بی خبر باشند . از این رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم می شود که هر دوره را اصطلاحا (( دوره حسابداری )) می گویند . دوره مالی ممکن است سه ماهه ، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطلاحا (( سال مالی )) گویند . باید توجه داشت که سال مالی ممکن است مطابق با شمسی ( از اول فروردین تا پایان اسفند ) ، یا غیر از آن باشد. البته بهتر است سال مالی بگونه ای انتخاب شود که پایان آن مصادف با زمانی باشد که حجم عملیات شرکت ، در پایین ترین سطح خود قرار دارد . یکی از نتایج پذیرش فرض دوره مالی ، بوجود آوردن ویژگی قابلیت مقایسه صورتهای مالی می باشد . زیرا بدین ترتیب می توان نتایج یک دوره مالی را با نتایج دوره های قبل و یا با نتایج شرکتهای مشابه در آن صنعت مقایسه نمود و بدین طریق ارزیابی های لازم را انجام داد .

 

صفحه قبل 1 صفحه بعد